Artikelen
17. Geert Wilders en zijn onevenwichtige visie op de Islam
       

Dhr. Wilders doet voorkomen alsof hij over volledige kennis beschikt van DE Islam. Deze Islam zou uitsluitend een "politieke en fascistische ideologie" zijn, louter gehanteerd als politiek machtsinstrument.
Nu het politieke debat zich toespitst op het WEZEN van de Islam is het nodig verder te kijken dan rationele en emotionele verklaringen. Daar bedoel ik dit mee: In de hele discussie wordt systematisch (uit onwetendheid ?) HET essentiŽle aspect van de Islam genegeerd: n.l. zijn Mystieke fundament en de hieruit volgende Mystieke Tradities die nadruk leggen op gemotiveerd positief gedrag en optreden.
Waarachtige Mystiek gaat over het WEZEN van een Religie. Het verwijst naar Absolute Waarden als: Vrede, Vrijheid, Verdraagzaamheid en Overvloed voor eenieder.
Het is fundamenteel onjuist om te oordelen dat deze Vredelievende Waarden niet terug te vinden zouden zijn in de Islam.
Mystiek in de Islam komt primair tot uiting in de innerlijke drang om werkelijk positief in het leven te staan naast de expressie ervan in verschillende kunstvormen. Denk aan de wijze poŽzie (ook danscomposities van de klassieke Derwisjen van de Mevlevi-orde) van mystici als Rumi en Kahlil Gibran. Denk ook aan de bevlogen vertalingen van IslampoŽzie door de Duitse professor Annemarie Schimmel (zie You Tube).
Het gaat mij erom dat in dit bewogen gedrag de PURE Islam tot expressie komt d.w.z. een Mystieke Islam die doordrenkt is van Vrede, Liefde en Compassie. Van een diepgaande persoonlijke Eenheidsrelatie met God-Allah, om van daaruit tot een fundamenteel positieve levenshouding te komen (dit geldt voor de KERN van ALLE Religies !).
In de politieke- en publieke debatten over het WEZEN van de Islam behoren we prioriteit te geven aan het zichtbaar maken van zijn Mystieke Fundament met intrinsieke Waarden (ook binnen de richtingen in de Islam zelf) omdat juist dŠŠr de boodschap ligt van Mededogen met ALLEN.
Elke interpretatie van DE Islam die doelbewust (of onbewust) afwijkt van zijn Mystieke Fundament is niet in overeenstemming met het WEZEN ervan (Ik ben me sterk bewust van deze schaduwzijde maar er is meer).Het is vanzelfsprekend dat er vanuit deze bewustzijnsvernauwing geen evenwichtig politiek beleid ontwikkeld kan worden.
Dhr. Wilders is enerzijds een katalysator van radicale negatieve ideeŽn en emoties over de Islam en haar gelovigen maar anderzijds komt juist daardoor het denken over een te verbeteren integratie, over Vrede en Mededogen in een stroomversnelling terecht.
Het is van het grootste belang dat we (snel) doorgronden hoe we integratie- en Vredesprocessen verder kunnen activeren in de eigen samenleving en in de wereld, want steeds harder geweld tot en met de atoombom toe met inherent diep lijden is geen oplossing, dat leert de geschiedenis keer op keer. De furiŽn behoren nu bewust niet verder aangewakkerd te worden.
Vanuit Bewustzijnstransformatie kan hier een essentiŽle bijdrage aan worden geleverd; maar dat vraagt een welwillende houding, want het verkrijgen van uiterlijke Vrede hangt onmiskenbaar samen met het primair ervaren van innerlijke Vrede.
Op het gebied van Bewustzijnsverhoging spreken we (in de Christelijke Mystiek) over "De Mystieke dood van het ik". Over het bewust afleggen van die ego-eigenschappen die ondermijnend werken ten bate van innerlijke Vrede. Als dit Bewustzijnsproces zijn juiste loop heeft mondt het uit in vredelievend denken, gevoel en optreden, in samenwerking met Het innerlijk Universele Bewustzijn dat de mens de juiste weg wijst en bevrijdt. Dit onpersoonlijk Oerbewustzijn kenmerkt zich door het ingeven van diepgaande intuÔties die uitzonderlijk creatieve oplossingen aandragen, zelfs tot in dťtail, voor uiterst complexe problemen en situaties.
Het gaat hier om de quantumsprong van "een schorpioen naar een adelaar". Van omvorming van de weg van dood(sdriften) in de weg van Vrede en Leven.
Eenieder zou open moeten willen staan voor dit transformatieproces om bewust te worden van het feit dat de ervaring van innerlijke Vrede de belofte van uiterlijke Vrede in zich draagt. Op het moment dat de mensheid dit diep beseft, en van daaruit uiteindelijk ook kan gaan vergeven, ligt de weg naar Vrede open.
Het is nu allereerst de zaak van een wilsbesluit ten goede of niet. Wil eenŪeder vrede met respect voor zichzelf en de ander ? Willen we met elkaar leven en oprecht werken aan een vredelievende samenleving/wereld ?
Een grootse opdracht voor nu en in de toekomst, want die keuze is aan ons allen.
Ik heb compassie met Dhr. Wilders, maar er ligt nog een waarachtige taak voor hem ! Een queeste, die zŪjn relatieve waarheid verre overstijgt-maar dan heb ik het over een metanoia (omkering)met een wijsheid, verruimd denken en levende ervaring die een werkelijk geschenk voor de mensheid zouden zijn.

 

 
Drs.Marianne Raemaekers
Oktober 2010

 

 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME