Artikelen
13. Liefde van het hart
        Over de onbegrensde verrukkingen in de geest van God.

Goddelijke Liefde is de meest vervullende Liefde die er bestaat.
Zij is Al-Liefde d.w.z. diepgaande, oneindige, onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke Liefde voor allen, goed en kwaad, en voor alles wat leeft.
Zij is uitsluitend gevend en uitstralend vanuit Haar eigen middelpunt, en vanuit Haar hoogste graad, omarmt Zij allen en alles met een geweldig, krachtige vurigheid en met immense Liefdesuitbarstingen, of met een volledig rustige Liefde. En dan nog is de Geestelijke Liefde van de uiteindelijke Liefdesgrond onmetelijk, onbegrensd, onuitputtelijk en tegelijkertijd machtig diepste Stilte.
Deze gigantisch pure Liefdesstroom en Kracht, stroomt door mijn aderen, en is ontzagwekkend en totaal adembenemend in letterlijke-en figuurlijke zin.
Ik heb het gevoel volledig uit elkaar te barsten, waardoor op een nog hoger nivo van immense Gelukzaligheid, mijn atomen nog sneller gaan dansen in een onuitsprekelijk volmaakte Harmonie.
Hier zetelt mijn uiteindelijke bestemming.
Ik zoek (nu) mijn adem om weer tot meZelf te komen.
Hier Ben Ik thuis, in het onbegrensde fantastische Liefdesdomein, Liefdesveld van mijn Zijn, in mijn Heilige Levensbron.
Hier heb Ik Lief met een tot in het uiterste verwezenlijkte overgave.
Hier Ben Ik de allerhoogste Liefde, in het allerhoogste heerlijke Bewustzijnsnivo.
Het gaat hier om de top van de pyramide: om het volledige Godsbewustzijn, het Christusbewustzijn / de Christuskracht.
Ik weet dat deze prachtige Liefdeskrachten, deze pure Scheppings-en Levenskrachten die, op micro kosmisch nivo, met een geweldige vaart door mijn aderen stuwen, dezelfde Goddelijke Liefdesenergieën zijn die, op macro kosmisch nivo, het hele Universum samenbinden tot eén groot almachtig Evenwicht, tot zij overvloeien in de in zichZelf rustende Godheid.
Zij zijn eén en dezelfde schitterende Kracht, eén en dezelfde aldoordringende Godtrilling, die vol Liefde geleid wordt door de alwetende Liefdesgrond, de Goddelijke Bron.
Het is de vrije Oerbasis, die zonder begin en zonder einde, achter elke trilling staat, achter iedere energie, kracht, uitwerking en vorm. Het is het trillend en jubelend Leven, dat zichZelf onbegrensd Lief heeft, en steeds verheerlijkt naar zichZelf terugkeert om eindeloze werelden en vormen te scheppen.
Zij/Hij/Het is verrukt van zichZelf en in deze verheerlijking schept Zij/Hij/Het zichZelf.
Ieder stoffelijk lichaam van mens, dier, plant en gesteente, is een wonderbaarlijke omhulling, een prachtige gestalte van deze Liefdesbron.
Zij stroomt er onophoudelijk vol Liefde doorheen om zichZelf op ontelbare wijzen uit te drukken in de wereld en in het Universum.
Dit is het grootse doel waarvoor wij geschapen zijn en alles geschapen is: het door ons heen laten stromen, als een doorlaat, van deze oneindige Liefdestrilling, om onbegrensde positieve mogelijkheden op aarde te creëren, ten bate van de gehele mensheid.
Dit is onze ware bestemming en het grote doel van het LiefdesZelf.
Op deze wijze dragen wij vanzelf bij aan het genezen en vergeestelijken van de wereld, aan het vergroten en vestigen van Vrede en werkelijke Vrijheid.
De pure Oerkrachten, de Natuurkrachten en Energieën, die door ons heen en om ons heen stromen zullen daarvoor uitsluitend positief gebruikt moeten worden.
Het gaat om oneindig geven, om zichZelf (Het Zelf) te geven en het persoonlijk ego te vergeten en achter te laten. Het ego wordt in dit proces van onbegrensd geven, uiteindelijk omgevormd en getransformeerd tot een dankbaar, liefdevol en blij scheppend Goddelijk instrument, dat de grootse Liefde doorgeeft zoals ingegeven wordt.
Een voorbeeld van geven, was en is De grootste Gever van de laatste 2000 jaar: Jesus Christus
Hij heeft zichZelf uit volledige Liefde gegeven om de mensheid, de wereld, te bevrijden uit de duisternis van onbewustheid en onwetendheid. Tegelijkertijd bracht Hij ons, door dit Offer, op een hoger en meer verruimd nivo van bewustzijn, om ons eens terug te geleiden naar onze Oorsprong, naar onze eigen Goddelijkheid.
Deze bewustzijnsverruiming die vrouwen en mannen in Zijn tijd ondergingen, en heden ten dage ondergaan, als zij dit innerlijke Pad van Spirituele omvorming en omkering volgen, verandert de waarneming en (stoffelijke) werkelijkheid direct en totaal.
De waarneming wordt open en ruimer, en daardoor worden wij (geleidelijk aan) bevrijd en verlost van de knellende, begrensde, gespleten en onvrije banden van materialistische denkwijzen.
We “zien” het Leven voor het eerst zoals Het werkelijk Is, een Eenheid, en dit Spirituele inzicht, dit Licht in ons bewustzijn, wordt de Ontwaking genoemd.
Het proces gaat langzaam verder en op het moment van het allerdiepste Inzicht, zien we en ervaren we onsZelf zoals wij werkelijk zijn n.l.: als Goddelijk, als Ik Ben God, als Ik Ben Die Ik Ben.
Dan zijn wij werkelijk Opgestaan en is de Opstanding daar.
Er staat dan een geheel nieuwe Mens, die in Eenheid en volledige Liefdesverbinding met de eigen Oerbron, een volledig nieuwe weg gaat bewandelen en diep van binnenuit leeft en werkt.
Deze Mens kan op den duur steeds zichzelf uit eigen kracht op het allerhoogste Bewustzijnsnivo brengen, op het nivo van Godsbewustzijn, net zo lang totdat zij /hij voortdurend in de Geest van God leeft, en volledig identiek is geworden met het Goddelijk Liefdesbewustzijn.
Pas dan kan God zich Volledig door deze (God)Mens uitdrukken.
Zij/Hij gaat nu vanzelf, op een eigen wijze, een wezenlijke bijdrage leveren aan de genezing en vergeestelijking van de wereld, zodat de paradijselijke Liefde, Vrede en Vrijheid, werkelijk dichterbij komen voor allen.
 


 

 

ER IS ZOVEEL…

Er is zoveel
LIEFDE vrij bewogen
in ontvankelijkheid

Ruimteloze Ruimten
verspreidt Het telken male in
Al-Omvattende Gelukzaligheid

Wel betoverd is een ieder die
geraakt naar adem snakt
in d’onbekende
LIEFDE DES WEZENS
 

Marianne Raemaekers
Uit :Vrije Vleugels
Mei 1994


OM

ik hou van U
met hart en ziel
hou ik van U

ik voel wat U wilt
dat ik voel
ik denk wat U wilt
dat ik denk
ik wil wat U wilt
dat ik wil
ik doe wat U wilt
dat ik doe
Alles in Liefde
voor U
Alles in overgave
aan U
Alles in wijsheid
voor U
want
U bent mijn Oorsprong
mijn waarachtig Gezicht
mijn leeg Gezicht
mijn Al
mij
 

Marianne Raemaekers
Uit :Paradijsbewustzijn
Mei 1993


HEELAL-HART

Hart der Harten
Grond van Al
zo’n hoge Liefde
voor het Heel-Al

Hart der Harten
Overal
In en om alles heen
buigt mijn hoofd vanzelf
Liefde schijnt door mij heen

Hart der Harten
in Liefde Een
komt nader
in Nadering
Eeuwige Verademing
 

Marianne Raemaekers
Uit: Paradijsbewustzijn
Juni 1993
 
Marianne Raemaekers
10 juli 2006

 

 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME