Artikelen
11. Verlossing van groot lijden en (zeer) zware trauma’s.


Ernstig lijden komt bij veel mensen voor, overal ter wereld, en in velerlei omstandigheden.
Het gaat daarbij b.v. om verkrachtingen, mishandelingen, martelingen, folteringen, het horen van stemmen, slachtoffer zijn van oorlogsmisdaden, ernstige ziekten naar geest-ziel- en lichaam, het (onverwacht)verlies van dierbaren, situaties en combinaties van (plutonische) overmacht-geweld-foltering-vernietiging, etc.
Het gaat om die levensomstandigheid, om dat gebrek, waar normaal gesproken niemand echt van kan genezen.In deze situatie geven hulpverleners veelal de raad om  “er mee te leren leven”, al of niet met behulp van medicijnen.
Dit groot lijden is (a.h.w.) in de genen getrokken; mensen hebben zich onbewust helemaal vereenzelvigd met hun lijden en zijn dat lijden geworden. Ze kunnen zich er niet meer van los maken en het is een groot kruis dat het hele leven mee gedragen wordt, zo goed en zo kwaad als het gaat.
Is er nu ergens toch nog hoop, een strohalm, om dit zware leed tot op het bot te kunnen verwerken, en er vervolgens boven uit te kunnen stijgen?
Is er hoop op Verlossing?
Ja, die is er, er is Verlossing, en totale Bevrijding mogelijk!
Deze Oplossing en Genezing echter vraagt wel een ontvankelijkheid en openstaan op Spiritueel gebied.
Hier ligt een aantal vragen aan ten grondslag die u zichzelf kunt stellen :
Wilt u zich openstellen voor De Almacht van uw eigen Hoger Zelf dat alles kan genezen?
Wilt u zich openstellen voor De Macht van uw eigen Goddelijke Bron diep in uzelf?
Als u deze vragen positief beantwoordt dan bent u bereid een groeiproces te ondergaan, een bewustwordingsproces, en neemt u uw genezing zelf ter hand.
U begint te werken aan werkelijke zelf-genezing en bent daardoor niet of minder afhankelijk van uiterlijke hulpverleners.
Geleidelijk aan zal er nu innerlijke Leiding komen welke richting het genezings-en transformatieproces dient te volgen.
In eerste instantie begint u met een vorm van meditatie.
Het begin van het genezingsproces ligt dan in drie Grote Woorden, die zacht tijdens de meditatie, in stilte, in uzelf uitgesproken worden, en die u laat resoneren in uw eigen bewustzijn, in uw eigen geest: het eerste proces.
Het zijn zeer Grote Woorden die de volledige Macht hebben uw bewuste denken uit uw lijden te trekken, waar u zo aan gekluisterd bent, en te richten op deze drie Grote Woorden, die onze enige en werkelijke Identiteit vormen.
Deze drie Woorden zijn: IK BEN GOD (1).
Deze drie Woorden bezitten de volledige Macht om u tot op de bodem te genezen, en een vernieuwd en nieuw mens van u te maken, dat vrij, gezond, krachtig en gelukkig in het leven staat. Zo vrij, dat u als ernstig gekwelde mens verandert in een stralend Wezen, dat op haar/zijn beurt weer anderen kan helpen.
Laat alle Godsbeelden, die u van jongsaf aan hebt meegekregen even los en richt u op deze drie Woorden.
Het genezen van de geest, door spirituele inzichten, zal het allereerst plaatsvinden, en vervolgens zal dit genezing van ziel,  lichaam en omstandigheden tot gevolg hebben.
We beginnen echter met het begin.
We beginnen met 1x per dag in stilte te gaan zitten, gedurende 10-30 minuten, al naar gelang het volhouden.
Gedurende 10 minuten of langer, richt u al uw aandacht, al uw kracht en energie, op deze drie Grote Woorden. Hierdoor laat u op een bewuste wijze, uw problemen even los.
Voor de rest van het etmaal, gedurende 23 ˝ uur, bent u er nog genoeg mee bezig. Slechts het 10 minuten bewust richten van uw totale aandacht op uw eigen werkelijke Natuur, op uw Goddelijkheid, wekt de Goddelijke Bron in u op, die tot nu toe sluimert in de diepten van uw Ziel, in de diepten van het onbewuste.
Door deze drie Woorden, zetten we een innerlijk omkeringsproces in gang, een bewustwordingsproces, dat zich richt naar de eigen Goddelijke Kern diep in u, en dat de volledige Macht heeft om u totaal en werkelijk te genezen.
Langzaam maar zeker wordt deze Waarheid duidelijk voor uw geest, voor uw bewuste denken, voor uw ego.
Langzaam maar zeker zal deze Absolute Waarheid u Vrij maken, en zult u De Waarheid weten omtrent uzelf en dat is dat:
U De Vrije (Goddelijke) Geest bent. Vrij van bindingen van het materialistische denken. Daardoor zult u tegelijkertijd harmonisch in het leven staan en helpen als de tijd daar is.
Kwellende beelden in uw geest zullen weggepoetst worden en vervangen worden door een nieuw beeld, door de enig werkelijke Waarheid en dat is dat: U GOD BENT.
Iedere dag deze drie Woorden herhalen, zet de genezing in werking en richt zij de aandacht op datgene wat wij werkelijk zijn n.l. Goddelijk.
Langzaam maar zeker kunt u uw aandacht steeds makkelijker los maken van uw problemen en ziekten, en richten op de drie Grote Woorden.
Geleidelijk aan stijgt hierdoor uw bewustzijn, het bewuste denken, en wordt het steeds meer gevoed door de drie Woorden.
Hoe meer wij hier mee bezig zijn, des te meer vullen wij onze geest ermee.
Langzaam aan worden ook uw ziel en uw lichaam betrokken bij dit essentiële genezingsproces, ook zij zullen ten goede gaan veranderen.
Zij volgen het bewuste denken dat steeds meer oude en kwellende beelden uitwist en in de plaats daarvan overschakelt op de enig werkelijke Identiteit en Waarheid over uZelf en anderen, en dat is: dat wij allen Goddelijk zijn.
Het bescheiden in stilte uitspreken van de drie Grote Woorden: “IK BEN GOD “, brengt geest-ziel-en lichaam in contact met de Allerhoogste Trillingen, met Godtrillingen.
Het Woord “God” is Het Woord met de Allerhoogste Trillingssnelheid, n.l. 186 miljard Trillingen(2) per keer dat Het met werkelijke aandacht wordt uitgesproken.
Hierdoor worden geest-ziel-en lichaam met een te lage trillingsfrekwentie, die ziekte en gebrekkige levensomstandigheden veroorzaakt, terug gebracht in de juiste en hogere trillingssnelheid, die de mens diep van binnenuit genezen en die weldadig zijn voor geest-ziel-en lichaam.
Door het resoneren en laten weerklinken van de drie Grote Woorden in ons bewustzijn, voeren wij deze Trillingssnelheid op, totdat geleidelijk aan de trillingen van geest-ziel –en lichaam verhoogd worden en werkelijk contact maken met de Allerhoogste Godtrillingen in onszelf, en daarmee samensmelten.
Dit noemen we EENWORDING met de Goddelijke Bron in onszelf.
Deze volledige Eenwording met God in onszelf, wordt de eerste keer geschonken door God zelf. We kunnen het niet afdwingen, hoe goed we ons ook voorbereid hebben op de Eenwording.
We hebben nu globaal de hele Spirituele Ontwikkelingsweg afgelegd en we zijn steeds hoger gestegen op de Bewustzijnsladder door de drie Grote Woorden.
Onderweg naar de Eenwording en Samensmelting met onze Goddelijke Bron, hebben we vanuit deze Bron en Oorsprong, vele Inzichten en Goddelijke Waarheden ontvangen door intuďties en ingevingen.
Langzaam maar zeker zijn we los gekomen van ziekten en problemen, die nu vanuit een andere waarneming beschouwd worden, vanuit een andere hogere visie, en hebben we het bewuste denken verbonden met het Goddelijk Zijn van onsZelf.
Op een bepaald moment, als God/Godin of de Goddelijke Bron waarmee we ons identificeren (Het Veld van Liefde, Heelheid en Eenheid) het de juiste tijd vindt, zal de Eenwording en Samensmelting met Haar/Hem /Het plaatsvinden.
Dan zullen we deze Eenwordingservaring nooit meer vergeten, omdat we totaal gevuld werden met en ondergegaan zijn in Verrukkelijke Goddelijke Liefde en Pure Gelukzaligheid. Een Gelukzaligheid en Vrede die we nog niet bewust waren, en die niet van deze wereld is.
Alles wordt op dit nivo, op het nivo van het ALLERHOOGSTE BEWUSTZIJN, het Ware Godsbewustzijn, ook ten diepste vergeven.
Dit is Het Bewustzijnsnivo dat ik: “een Vrijstaat in de Geest ‘ noem, omdat het uitsluitend GEKENMERKT wordt door Goddelijke Liefde, Gezondheid, Harmonie, Eenheid(van tegenstellingen), oneindige Vrede, Vrijheid, Veiligheid, Overvloed etc.
Het wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een TOTALE AFWEZIGHEID van pijn, lijden, zorgen, problemen en ziekten, hoe ernstig ook.
De totale Bevrijding van problemen en ziekten, ligt dus in onze eigen Geest en Bewustzijn. Het is Een en Al Liefde, en in een flits kan Het onze totale geest-ziel- en lichaam genezen (of fundamentele aanzetten hiertoe vormen), die Macht heeft Het.
Hier, op deze Allerhoogste Plaats, De Plaats in onsZelf, zijn we in direct contact met De Bron van Eeuwig Leven, met De Universele Levensenergie in de hoogste graad, die nu in zijn pure staat door ons heen en om ons heen stroomt.
Hier ZIJN we de onuitputtelijke BRON VAN EEUWIG LEVEN, waar op een onbegrensde wijze Energie, Genezing en Liefde vandaan gehaald kan worden.
Hier Zijn we voor de eerste keer onsZelf, ons Goddelijk Zelf.
Hierna gaan we verder op weg.
Na deze schitterende ervaring volgt er een nieuw proces: het tweede proces.
Het is nu de bedoeling dat we voortaan zelf opklimmen in onze geest naar dit Allerhoogste Bewustzijnsnivo(dat ons de eerste keer geschonken is door God), om ons er steeds meer mee te vereenzelvigen en te identificeren, en verder te genezen.
Na deze periode wordt langzaamaan duidelijk, dat we moeten leren om onze geest, ons bewustzijn, definitief af te stemmen op onze Allerhoogste (Allerdiepste) Goddelijke Bron, en dat is op zich weer een heel nieuw proces: het derde proces.
(Pas) dan zijn we voortdurend vol-ledig Identiek met de Geest van God, en (pas) dan zijn we werkelijk definitief Het Licht in de duisternis, Het Licht in de onbewustheid en onwetendheid van de collectieve mensheid op dit moment.
Onze Geest, Ziel en Lichaam functioneren in die situatie op zo’n hoog Geestelijk Nivo, in de hoogste Godtrillingen, dat zij ver uitgestegen zijn boven (ernstige) ziekten en problemen.
Een dergelijk Mens is een waarachtig GodMens en leeft onophoudelijk een verheerlijkt, een vrij en beschermd Leven in de Geest van God.
Hierna gaat de ontwikkeling verder. Het is een oneindig dynamisch proces.
Van hieruit worden nu voortdurend onbaatzuchtige bijdragen geleverd aan de genezing en vergeestelijking van de wereld.


 

(1).De Meesters van het verre Oosten, door Baird Spalding.
Sirius en Siderius BV, Den Haag 1985
(2).Idem

 

GENEZING

In mijn mystieke Hart
genees ik van verscheurde werelden
laat ik roestig denken vrij in
een louterende adem-zucht

Eindelijk kan Het Ene
De Liefde bezingen in
wonderlijk bezielde gebaren
kom ik thuis in mijn leeg gezicht

Eens zal dit onvermoede
ochtendgloren haar grootse
Liefde tonen aan
al wat tot zichZelf inkeert
 

Marianne Raemaekers
Uit :Vrije Vleugels, mei 1994


EEN ENKEL WOORD

Het Eeuwige beleven in vergankelijkheid,
verademing in benauwdheid van hart,
geeft ruimte aan eindigheid.
 

Marianne Raemaekers
Uit :Vrije Vleugels, mei 1994
 
Marianne Raemaekers
3 mei 2006

 

 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME