Artikelen
10. Verlossing van Werkeloosheid


In de Westerse wereld van vandaag, van prestatie en consumptie, wordt werkeloosheid ervaren als een ramp.
Werkeloze vrouwen en mannen hebben of krijgen geen mogelijkheid om zich via werk uit te drukken, zich te ontplooien en toe te groeien naar een steeds grotere Zelfexpressie en werkelijke bevrijding en onafhankelijkheid.
Velen zien zichzelf als slachtoffer en zijn niet meer in staat om boven zichzelf uit te groeien als de werkeloosheid lang duurt, ook niet met hulp van buitenaf.
Niet mee kunnen doen met b.v. koopkracht, staat bij heel wat mensen synoniem voor isolatie, gebrek, mislukking, achterblijven, en een marginaal mens worden dat geen recht meer van spreken heeft.
Dit is althans de projectie.
Doordat we in een wereld, een samenleving leven, die bij alles uitgaat van het uiterlijk, van uiterlijke kenmerken en processen, is het voor de meeste werkeloze mensen moeilijk om zich te handhaven.
Niemand weet ( meer)dat we met ons allen eigenlijk naar binnen behoren te keren, en daar onze innerlijke Meester/es of Universele, Goddelijke Liefdes- Bron moeten raadplegen, om de grote problemen in eigen leven, eigen land en heel de wereld op te lossen.
Niemand van een arbeidsbureau (C.W.I.) of werkgroep voor arbeidsvoorziening, of gemeentelijke Sociale Zaken ,of de landelijke politiek, kan je dit vertellen of voorleven,tenzij men zelf als arbeidsconsulent/e ,of als landelijk politica/cus,een innerlijk en spiritueel transformatieproces heeft ondergaan en nog doormaakt.
Hoe moeten werkeloze mensen weten wat ze primair en structureel moeten ondernemen om tot een daadwerkelijke Verlossing van de werkeloosheid en hun leven te komen, als dit spiritueel antwoord niet ingebed is in het moderne, geseculariseerde leven?
Dan moet men er zelf al op de een of andere wijze door geraakt zijn.
Het begin ligt in ieder geval bij de mens zelf.
Tot nu toe is het zo dat deze mensen afhankelijk zijn van politieke besluiten, maatregelen en subsidies. Werken deze niet uit zoals verwacht dan staat de werkeloze mens direct in de kou, ondanks goede voornemens van de regering om duizenden en duizenden banen te scheppen.
Jezelf afhankelijk maken echter van (begrensde) denkpatronen en besluiten van anderen is niet de weg. Een mens wordt er alleen maar ongelukkiger door en raakt steeds verder verwijderd van zichZelf. Om de weg terug te gaan naar de eigen Kern kan dan veel inspanning vergen.
Het gaat hier in feite om het proces waarbij het terug krijgen van macht over en invloed op het eigen leven weer centraal komt te staan. Het gaat in eerste instantie om onafhankelijk en vrij leven met diepe eigen expressie en uitdrukking, dat een ieder toebehoort en een fundamenteel geboorterecht is.
Iedereen is daarbij van het grootste belang omdat iedereen en alles een vorm is van de oneindig Universele Geest of Bron, van de innerlijke (Goddelijke) Meester.

Het begin ligt dus in jeZelf!
Neem de tijd, nu de kans zich voordoet (!), om rustig te worden en rust te geven aan lichaam, ziel en geest, ook al zal dat in het begin niet altijd gemakkelijk zijn.
Put jezelf niet uit door eindeloos tobben en daardoor tot verspilling van veel kostbare energie, die op zijn beurt tot ondermijning van geest, ziel en lichaam leidt.
Durf deze stap te zetten en keer het proces om.
Piekeren, paniek en te veel denken, leidt keer op keer tot grote onproductiviteit en disbalans op alle terreinen.
Word in de plaats daarvan stil, b.v. door meditatie, door het wandelen in de natuur, door te luisteren naar rustgevende (klassieke) muziek etc.
Het mag, en sta het jezelf toe.
Leer jeZelf kennen en ervaren, en word waakzaam en alert op diepe impulsen en intuïties, die je vertellen wat je allerdiepste droom is en werkelijke verlangen(Iets wat je eigenlijk wel weet maar waar je b.v. nog geen gehoor aan durft te geven) .
Dat is dan de weg die gevolgd behoort te worden om je leven diepgaand te realiseren en gelukkig te worden.
Let op aanwijzingen vanuit de Bron in jezelf, hoe die weg gevolgd kan worden en voer ze dankbaar en blij uit.
Op deze wijze krijg je weer macht over het eigen leven en ben je Koning/in in het eigen domein.
Niemand anders kan zo helpen en zo de weg wijzen als de eigen Verlosser/es binnenin.
Op deze wijze is geluk verzekerd, naast oneindige dynamische ontplooiing, bezieling en overvloed.
Mislukking, je weg niet kunnen vinden, weinig Zelfkennis, verkramping en minimale energie, zijn alle tekenen van gebrek aan contact met, en een tekort aan bezieling en stabiliteit vanuit De Bron.
Direct Leven vanuit dit “Levenswater”, geeft een vol, vervuld en letterlijk oneindig Leven op alle punten en aspecten (zie o.a. ook het artikel: Het Levenselixer bestaat!).

Men wordt zich nu vervolgens bewust van deze almachtige fontein van Eeuwig Leven en Liefde door de eigen aderen, door heel de wereld, en door alle geïnspireerde handelingen en activiteiten bij alles en iedereen.
Het verruimen van het louter rationeel denken tot onbegrensd en Universeel intuïtief “denken”, geeft de sleutel tot volmaakt Geluk, tot vervulling van diepste wensen, en tot een levend Leven.
Creatief werk, dat het diepste verlangen vervult, en zoals het aangegeven wordt door de Bron, wordt in de schoot geworpen en maakt niet alleen de “werkeloze”, tot overgave gekomen mens gelukkig en zeer gezond(dus ook minder kosten voor de gezondheidszorg!) , maar ook zijn/haar omgeving en als uitvloeisel daarvan: de hele wereld!
 
 

 
“Komt tot Mij, allen, die
vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven;
neemt Mijn juk op u en
leert van Mij, want Ik Ben
zachtmoedig en nederig van
Hart, en gij zult rust vinden
voor uw zielen, want Mijn juk
is zacht en Mijn last is licht “.

(Mattheüs 11:28)Doen en Niet-Doen

Het niet-doen van de wijze mens betekent niet
niets doen. Dit niet-doen van de wijze is niet
bestudeerd. Het wordt door niets geschokt.
De wijze is vol rust omdat hij niet bewogen wordt
en niet omdat hij die rust verkregen heeft door zijn wil.
Stilstaand water is als een spiegel.
Je kunt er in kijken en de haartjes op je kin zien.
Het is volmaakt in evenwicht en horizontaal.
Een timmerman zou het kunnen gebruiken.
Als water al zo helder is en zo waterpas,
hoeveel te meer de geest van de mens?
Het hart van de wijze is in rust.
Het is de spiegel van hemel en aarde,
de weerspiegeling van al wat bestaat.
Leegheid, stille rust, gelijkmoedigheid, smaak- en geurloos
en niet-doen, dit alles is als het
waterpas van hemel en aarde.
Dit is volmaakte Tao. Wijze mensen vinden daarin hun
rustplaats.
Al rustend zijn zij leeg.
 

(Uit het Taoïsme: Chinese Mystiek. Door: Tjwang-tseu)

 

 Marianne Raemaekers
10-1-2006
 

 Terug naar: Artikelen


Reacties op de artikelen zijn van harte welkom:
MarianneTerug: HOME